x
x

Wettelijke bepalingen

Publicatie van de website

Manager en uitgever van de site:

SAS Camping La Sirène met een kapitaal van 500.000 euros, met als hoofdvestiging Camping La Sirène, Route de Taxo 66700 Argelès sur Mer
N° SIRET: 634 200 695 00019
RCS: Perpignan
Tel: 33 (0) 4 68 81 04 61 – fax: 33 (0) 4 68 81 69 74 – web: https://www.camping-boisdevalmarie.fr/nl/

Webhoster:

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49000 Angers
Website: http://www.interaview.com

Privacy respect

Persoonlijke gegevens en cookies

DE CAMPING LE BOIS DE VALMARIE houdt rekening met de zorgen van gebruikers over de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en persoonlijke gegevens.

DE CAMPING LE BOIS DE VALMARIE voldoet aan de verplichtingen van de CNIL (“Nationale Commissie Informatica en Vrijheid”).

Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, op grond van de wet ‘Computergegevens en Vrijheid’ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna “Wet ‘computergegevens en vrijheid’) kan DE CAMPING LE BOIS DE VALMARIE persoonlijke gegevens (namen, voornamen, adresgegevens, enz.) of niet-nominatieve gegevens verzamelen (voorkeuren, informatie over favoriete onderdelen, enz.) wanneer de gebruiker de website bezoekt (hierna de “Site”) om de gebruiker te kunnen identificeren, hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de Site te verbeteren door gebruikerservaringen te verwerken.

 

1 – DE ONTVANGER VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

DE CAMPING LE BOIS DE VALMARIE is de ontvanger van de gegevens.
In elk geval stuurt DE CAMPING LE BOIS DE VALMARIE persoonlijke gegevens van gebruikers alleen naar een derde partij wanneer:

DE CAMPING LE BOIS DE VALMARIE kan ook persoonlijke gegevens van gebruikers aan derde partijen doorgeven in het kader van statistische studies over het gebruik van de Site en met het oog om de Site te optimaliseren. Voor dit gebruik blijven de persoonlijke gegevens van gebruikers anoniem.

 

2 – DOELEN VAN HET INZAMELEN VAN GEGEVENS

Via de Site verzamelt DE CAMPING LE BOIS DE VALMARIE gegevens over de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

 

DE CAMPING LE BOIS DE VALMARIE verplicht zich ertoe om alle persoonlijke informatie die hem door de gebruiker is toevertrouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Computergegevens en Vrijheid te behandelen en te bewaren, alleen om de gebruiker op de hoogte te houden van het nieuws van DE CAMPING LE BOIS DE VALMARIE en om deze te laten profiteren van aanbiedingen van goederen en diensten die verband houden met de activiteit van DE CAMPING LE BOIS DE VALMARIE.

 

3 – VEILIGHEID EN HET BEWAREN VAN GEGEVENS

De gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld:

voor het beheer van het abonnement op de nieuwsbrief worden de gegevens bewaard zolang het abonnement geldig is en alle gegevens worden binnen 2 maanden na de opzegging van het abonnement van een gebruiker verwijderd;

De andere gegevens worden gedurende 2 jaar bewaard.

DE CAMPING LE BOIS DE VALMARIE heeft er alles aan gedaan om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of vernietigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

Er zijn geavanceerde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd, waaronder maatregelen met betrekking tot informatiesystemen.

Maar DE CAMPING LE BOIS DE VALMARIE heeft geen controle over alle risico’s die gepaard gaan met het functioneren van het internet en vestigt de aandacht van gebruikers op het bestaan van mogelijke risico’s die zijn verbonden aan het gebruik en de werking van het Internet.

 

4 – RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid hij er het recht op heeft zijn persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te zien, bij te werken, te corrigeren en te verwijderen, door daartoe via internet naar het volgende e-mailadres een verzoek te sturen (waarbij de aard van zijn verzoek duidelijk wordt aangegeven):

 

contact@camping-boisdevalmarie.fr

 

Of per brief naar het volgende adres

 

Camping Le Bois de Valmarie *****
Le Racou
66700 ARGELES SUR MER

 

DE CAMPING LE BOIS DE VALMARIE verplicht zich ertoe een dergelijk verzoek binnen zeven werkdagen te verwerken.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid, op elk moment het recht heeft om er niet mee akkoord te gaan dat vanwege legitieme redenen zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt.

 

5 – COOKIES, GEGEVENS OVER HET BEZOEK EN DE LOCATIE

Bij het bezoeken van de Site en na de acceptatie van het verder bezoeken van de Site door de gebruiker, kan een cookie gedurende maximaal 13 maanden in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker worden geïnstalleerd en opgeslagen, om de navigatie te vergemakkelijken. Een cookie maakt de identificatie van de gebruiker niet mogelijk, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie op de Site vast te leggen (bezochte pagina’s, datum en tijdstip van het bezoek, enz.)

De opgeslagen cookies maken het mogelijk:

Elke gebruiker kan het opslaan van cookies weigeren door de parameters van zijn internetbrowser aan te passen. Door deze handeling worden echter alle cookies verwijderd die door de browser worden gebruikt, inclusief cookies van andere websites, wat kan leiden tot het wijzigen of verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan het bezoek aan de Site wijzigen of zelfs bemoeilijken.

 

Voor het beheer van cookies en gebruikersvoorkeuren is de configuratie van elke Internetbrowser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waardoor de gebruiker weet hoe hij zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

 

 

Uitschakelen Cookies als u online bent:

 

Categorieën van de CookiesWijze van uitschakeling
Analytische en prestatiecookiesGoogle Analytics
Cookies voor sociale mediaFacebook
Instagram
Twitter
YouTube

 

Gebruik van online platforms voor het beheer van advertentiecookies:

Bezoek de website Youronlinechoices van digitale reclamemakers die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance), om cookies van reclamemakers die lid zijn van deze vereniging te weigeren of te accepteren.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies het bezoek aan de Site waarschijnlijk wijzigt of bemoeilijkt.

 

Beveiliging en privacy op het netwerk

Berichten die u ons via de website stuurt kunnen worden onderschept op het netwerk. Totdat ze ons bereiken, kan hun vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd.
Zorg ervoor dat u geen onnodig vertrouwelijke, gevoelige of persoonlijke gegevens bekendmaakt of informatie van derden. Bovendien kan de herkomst van e-mailberichten die wij ontvangen worden vervalst. Daarom is het beter om dergelijke ‘gevoelige’ informatie via de post te sturen. Dientengevolge zal geen enkele klacht, verklaring of adviesaanvraag, ontvangen via een bericht op Internet, worden behandeld.
Stuur ons al uw aanvragen exclusief via de post. Neem schriftelijk contact op met Camping La Sirène om meer informatie over de te volgen procedures of over lopende kwesties te ontvangen.

Copyright – Auteursrecht

Gebruik van site-informatie en auteursrecht

Het gebruik van alle informatie op de site van het bedrijf Camping La Sirène is alleen toegestaan voor privé-gebruik. Ieder ander gebruik is uitdrukkelijk verboden.
Het bedrijf Camping La Sirène streeft ernaar om de nauwkeurigheid en actualisering van de informatie op deze site zo goed mogelijk bij te houden, deze informatie kan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.
De bezoeker wordt dan ook gevraagd de informatie via andere kanalen te controleren of contact op te nemen met het bedrijf.
Dientengevolge, kan het bedrijf Camping La Sirène op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden: voor een onnauwkeurigheid of nalaten met betrekking tot informatie die beschikbaar is op de site; voor enige schade ten gevolge van frauduleuze inbraak op de site door een derde partij, resulterend in een wijziging van de ter beschikking gestelde informatie op de site; en in algemene zin voor alle schade, direct of indirect, wat ook de oorzaak, de oorsprong, de natuur of de consequenties is/zijn , veroorzaakt door de toegang van een ieder tot de site of de onmogelijkheid om toegang te hebben tot de site, alsmede het gebruik van de site en/of het krediet toegekend aan een eventuele informatie die direct of indirect hieruit voortvloeit.
Bovendien, tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op alle documenten die in de website staan en alle elementen die zijn gemaakt voor deze site het exclusieve eigendom van het bedrijf Camping La Sirène of zijn leveranciers, er wordt geen enkele licentie of recht verleend, de site mag alleen worden geraadpleegd.
De reproductie van informatie op deze site is alleen toegestaan voor een exclusief privégebruik, elke reproductie en elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.
Alle handelsmerken die op deze site vermeld staan behoren tot de respectievelijke bedrijven.
Alle producten, logo’s, en beelden die op deze site staan zijn het eigendom van het respectievelijke handelsmerk.
Foto’s en illustraties bij producten zijn niet contractueel bindend.

Technische informatie

Deze site is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in het geval van overmacht, computerproblemen, problemen die verband houden met de structuur van de communicatienetwerken of technische problemen. Om onderhoudsredenen kan de toegang tot de site op elk gewenst moment worden onderbroken.

Toepassing van de Franse wet

Het niet naleven van deze bepalingen kan leiden tot vervolging en strafrechtelijke sancties. Dit document is onderworpen aan en opgesteld overeenkomstig het Franse recht en de Franse rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid. Als een van de bepalingen van deze tekst nietig, ongeldig of zonder rechtsgevolg wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen van toepassing.

Nieuws
X
Nieuwe annuleringsvoorwaarden

Meer flexibiliteit in onze annuleringsvoorwaarden!
Allereerst een kleine herinnering, bij het maken van uw reservering vragen we u om een ​​aanbetaling …

Meer info